0888 130 451
Търсене

Радио модул за дистанционен отчет Sensus

Sensus­((S)) cout­е­ 868­ MHz ­двупосочна ­радиосистема,­ гъвкава ­по ­отношение ­на­ топология ­и­ приложение. Разработена ­е­ специално­ за­ мобилно­ отчитане­ с­ опция­ за­ хоризонтална­ мрежа­ и­ дистанционно­ отчитане през ­GPRS-мрежа.
С­ интегрирано ­решение­ могат­ да­ се­ обслужват­ и­ смесени­ приложения.­ Лесно­ могат­ да­ се­ реализират разширения­ в­ системата­ или­ промяна­ на ­метода­ за­ отчитане. С­ тази­ система­ могат­ да­ бъдат­ отчетени­ по­ радио-път ­с ­различни­ методи­ разходомери ­за­ вода,­ топлина,­ електроенергия­ и­ газ.
Системата­ позволява­ на­ потребителите­ да­ отчитат­ своите­ измервателни­ уреди­ толкова­ често,­ колкото желаят, ­получавайки ­следната­ информация:

  • Номер­ на­ измервателния­ уред
  • Показание
  • Актуално­ състояние
  • Съхранени­ месечни­ стойности
  • Разпознаване ­на­ манипулации като:
  • Манипулация с магнит
  • Контакт с радио модул
  • Обратно протичане
  • Разпознаване­ на­ течове­ и­ спукани­ тръби и др.

Повече информация може да намерите тук

RECENT PRODUCTS
PRODUCT GALLERY