ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. 1. Въведение

  1. 1.1 За нас


   Ние сме: „Акварор – Бояджиев и синове” ООД. Намираме се на адрес: гр. София, ул. „Доспат” 64. Можете да се свържете с нас на телефон: 02/9515075), факс: 02/9515075 и електронен адрес за кореспонденция: info@akwaror.com.

   В изпълнение на задълженията ни като администратор на лични данни сме определили Длъжностно лице по защита на личните данни. Можете да се свържете с него на адрес: гр. София, ул. „Доспат” 64, чрез телефон: 02/9515075 факс: 02/9515075 и електронен адрес за кореспонденция: info@akwaror.com

  2. 1.2 Цел на документа

   Ние отчитаме, че за Вас е важно да разберете как събираме, съхраняваме, споделяме и използваме информация за наетите от нас лица, която представлява лични данни. Затова чрез настоящото Съобщение за поверителност на личните данни Ви информираме за извършваната обработка и за възможностите за упражняване на контрол от Ваша страна съгласно изискванията на европейското и националното ни законодателство.

   Молим, запознайте се внимателно с този документ.

   Съобщението за поверителност може да се актуализира периодично, за което ще Ви уведомим своевременно.

  3. 1.3 Обхват

   Съобщението се прилага по отношение на цялата информация, съдържаща лични данни, която се съхранява или обработва по друг начин. Информацията може да се съдържа в:

   • Хартиен носител
   • Електронен носител
  4. 1.4 Адресати

   Адресатите на настоящия документ са лицата, чиято информация обработваме във връзка с предоставяните от нас услуги.

 2. 2. Лични данни, които обработваме

  Видовете лични данни, които обработваме, ще зависят от услугата, която Ви предоставяме. Обикновено видовете лични данни ще включват, но не могат да бъдат ограничени до:

  • три имена
  • адрес
  • телефонни номера
  • единен граждански номер
  • данни за банкови сметки

  В някои случаи предоставянето на личните Ви данни е необходимо, за да сключите договор с нас или да спазваме приложимото право. Ако не ни предоставите такава информация, може да не успеем да изпълним договора си с Вас (ще ви информираме, когато е необходимо предоставяне на информация).

  Правно основание и цели на обработката на личните Ви данни

  Използваме личните Ви данни за няколко цели, които подробно посочваме в раздели 2.2 и 2.3 по-долу. В раздел 3.1 е посочено правното основание за обработката на Вашите лични данни.

  1. 2.1 Правно основание за обработката

   Когато обработваме Вашите лични данни, ние го правим само при наличие на основание за тази обработка. Освен това обработването на специални категории лични данни (включително данни, свързани със здравето, сексуалния живот, расовия или етнически произход или религиозните убеждения) винаги се основава на самостоятелно основание.

   В повечето случаи обработването на Вашите лични данни ще бъде на едно от следните основания:

   • сключване на договор;
   • законово основание;
   • получено съгласие;
  2. 2.2 Цели на обработката

   Дружеството може да обработва Вашите лични данни за следните цели:

   • изпълнение на договор
   • обработване на трудово възнаграждение
   • поддържане на трудови досиета
   • подбор на персонала
   • изпълнение на трудови и служебни правоотношения
  3. 2.3 Установяване, упражняване и защита на правни искове

   Компанията може да обработва личните ви данни за целите на установяването, упражняването и защитата на потенциални правни искове.

 3. 3. Източници на лични данни

  Основно личните данни, които обработваме за Вас, ще ни бъдат предоставени от Вас при сключване на договор, изпълнение на договор, извършване на търговски и консултантски услуги.

  Понякога може да получаваме лични данни за Вас от трети страни например клиенти, други бизнес партньори, държавни органи и органи на местното самоуправление.

 4. 4. Съхранение на личните данни

  Нашият общ подход е да запазваме личните данни само за толкова дълго време, колкото е необходимо, за да удовлетворим целта, за която са били събрани от нас или предоставени от Вас, включително предвид рамките на приложимия законов срок.

  Съхраняваме и обработваме тези данни за срок от 10 години, освен ако не сте дали изричното си съгласие да продължим да ги използваме и след изтичане на този срок.

  За повече информация относно практиките ни за съхранение на данни, моля, поискайте информация, като изпратите заявление за получаване на информация на e – mail: info@akwaror.com

 5. 5. Разкриване и трансфер на лични данни

  За изпълнение на нашите задължения като доставчик на стоки и услуги и извършването на търговска дейност, Ваши данни ще бъдат предоставени на трети лица (напр. фирми за куриерски и пощенски услуги); доставчици на счетоводни услуги; софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи; юрисконсулти, адвокати, доколкото тази информация е необходима за изпълнението на възложените им функции; лица специализирани в обработването на лични данни; други трети лица – администратори на лични данни в рамките на Република България, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, доколкото това е необходимо за изпълнение на нашите задължения.

 6. 6. Сигурност на Вашите лични данни

  Предприемаме разумни физически, технически и административни стандарти за сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на националното ни законодателство.

  Вие също играете важна роля в защитата на сигурността на Вашите лични данни и трябва да следите на кого разкривате личните данни и как защитавате комуникациите и устройствата си.

 7. 7. Вашите права

  Дружеството ще предприеме стъпки в съответствие с приложимото законодателство, за да Ви подпомогне при упражняването на правата на субекта на данни. По отношение на извършваните от нас процеси на обработка на личните Ви данни, имате следните права:

  • да поискате информация от нас за конкретния вид на съхранението
  За упражняването на тези права, с изключение на правото Ви на жалба, молим, свържете се с нас на посочените:
  • Адрес: гр. София, ул. „Доспат” 64
  • Телефон: 02/9515075
  • Факс: 02/9515075
  • Адрес за електронна кореспонденция: info@akwaror.com

  Ще Ви предоставим подробна информация за начините на упражняване на Вашите права.

  Молим, обърнете внимание, че може да поискаме доказателство за самоличност и си запазваме правото да събираме такса например, ако молбата Ви е явно неоснователна или прекомерна. Ще се стремим да отговорим на Вашето искане в приложимите срокове – до 1 календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията. В случай на удължаване ще Ви уведомим и ще посочим причините, които налагат удължаването.

 8. 8. Свържете се с Нас

  Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработката на личните Ви данни или желаете да упражните някое от Вашите права, молим свържете се с нас на посочените по-горе адрес, телефон и ел. поща!